Weekend z kulturą vol.6


KRAKÓW – Forum Przestrzenie

ŁOBZOWSKA STUDIO FASHION DAY

28.06

Łobzow­ska Stu­dio jest kolek­ty­wem, w któ­rym pra­cują gra­ficy, foto­gra­fo­wie, pro­jek­tanci pro­duktu oraz spe­cja­li­ści od reklamy i two­rze­nia stron www. Praca w tak sze­ro­kim zespole daje moż­li­wość reali­zo­wa­nia kre­atyw­nych, nowa­tor­skich pro­jek­tów. Jed­nym z nich jest Fashion Day – wyjąt­kowe wyda­rze­nie na modo­wej mapie Kra­kowa, które odbę­dzie się już 28 czerwca. W nie­po­wta­rzal­nym miej­scu jakim jest Forum Prze­strze­nie, orga­ni­za­to­rzy chcą połą­czyć pasję do mody i foto­gra­fii. Przy współ­pracy z pol­skimi pro­jek­tan­tami, kreują oni prze­strzeń mody two­rząc ten wyjąt­kowy event. Targi mody, wer­ni­saż zdjęć oraz pokaz to główne, ale nie jedyne atrak­cje tego czerw­co­wego wieczoru.Targi mody, wernisaż zdjęć oraz pokaz to główne, ale nie jedyne atrakcje czekające na Was podczas Łobzowska Studio Fashion Day.

loboowska

Więcej od loungemag

Skoda Fabia 1.0 lpg – doskonała, ale bez gracji

Nowa Fabia, choć bardziej surowa, stylistycznie nie rzuca na kolana, ale poprzedniczkom też się to raczej...
WIĘCEJ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *