Nowe propozycje filmowe w Movie Lounge Corner


Witaj­cie w Movie Lounge Corner!

Naj­bar­dziej anga­żu­jące filmy akcji, naj­bar­dziej roman­tyczne kome­die i naj­bar­dziej przej­mu­jące bio­gra­fie. Filmy, które zdo­były rze­sze fanów na całym świe­cie. Teraz będzie­cie mogli je oglą­dać w zaci­szu wła­snego domu! Wraz z plat­formą VOD i Kinem Świat przy­go­to­wa­li­śmy miej­sce, w któ­rym będzie­cie mogli oglą­dać naj­cie­kaw­sze pre­miery na VOD, spe­cjal­nie wybrane dla Was przez redak­to­rów Lounge Maga­zyn. Co wię­cej, wcho­dząc regu­lar­nie na stronę będzie­cie mogli zdo­być kody, które umoż­li­wią Wam bez­płatne oglądanie!

Filmy dostępne w październiku.

 

Zrzut ekranu 2015-10-05 o 10.07.20

 

Niech każdy wie­czór zamieni się w fascy­nu­jącą fil­mową ucztę!

Wejdź na stronę VOD

WAŻNE ZASADY:

1. Kod można zre­ali­zo­wać wcho­dząc jedy­nie przez tą stronę, tj. http://vod.pl/promocje/movie-lounge-corner-oferta/zy4qy7 .

2. Kod jest ważny do końca mie­siąca, w któ­rym go wygra­li­ście (także wygry­wa­jąc pod koniec mie­siąca trzeba się spie­szyć! 🙂 )

3. Kody są ważne 24 godziny od momentu wpi­sa­nia na stronie.

4. Żeby sko­rzy­stać z pro­mo­cji, trzeba mieć wyłą­czone pro­gramy w wyszu­ki­warce blo­ku­jące reklamy i wyska­ku­jące okienka np. AdBlock. Jeśli nie chce­cie rezy­gno­wać z tych pro­gra­mów dodaj­cie strony loungemagazyn.pl i vod.pl do wyjąt­ków.

I na koniec…

Spraw­dzaj­cie tę stronę regu­lar­nie, szcze­gól­nie w przy­padku pro­ble­mów z kodem, będą się tutaj poja­wiały kolejne punkty, które mogą pomóc Wam w ich rozwiązaniu! 🙂

Więcej od loungemag

Widowiskowy mapping

Widowiskowy mapping zrealizowany przez krakowską firmę multimedialną Visualsupport stanowił jedną z głównych atrakcji 9....
WIĘCEJ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *