MŁODY PROJEKT 2015 – wystawa w Akademii w Bronowicach

W Akademii w Bronowicach swoje prace zaprezentują młodzi designerzy z Wy­dzia­łu Ar­chi­tek­tu­ry Wnętrz oraz Wy­dzia­łu Form Prze­my­sło­wych Akademii Sztuk Pięknych. Od 16 kwietnia bę­dzie można obejrzeć ich prace dy­plo­mo­we, po­ka­zu­ją­ce fa­scy­nu­ją­cą zło­żo­ność pro­jek­to­wa­nia. Wystawa składa się z przedmiotów, obiektów i całych wnętrz, które łączą w sobie funkcjonalność i nowoczesną sztukę designu, estetykę i technologię.

Wg Jana Tutaja, profesora ASP i kuratora galerii: Ich pięk­no po­tę­gu­je fakt sy­ner­gii przemyśla­nej funk­cji, nie­ba­nal­nej formy i wy­czu­le­nia na po­trze­by czło­wie­ka, nie tylko traktowa­ne­go jak klient-kon­su­ment, ale jako czło­wiek właśnie.

Zwykły fotel zmienia się w „nie­tu­zin­ko­we sie­dzi­sko”, wózek inwalidzki ponad oczywistą funkcję zyskuje stylowy wygląd. To tylko kilka przykładów tego, co można zobaczyć podczas wystawy, którą można oglądać do końca maja.

Komentarze