Advertisement

najnowsze

najnowsze wpisy z wszystkich kategorii
backstreet-tour-getty_6611233-original-lightbox

nie masz jeszcze biletu na backstreet boys?

Zespół Back­street Boys, po rewe­la­cyj­nym przy­ję­ciu zimą tego roku w War­sza­wie, powraca do Pol­ski! Jeśli spę­dza­cie przy­szły week­end nad morzem, warto sko­rzy­stać z oka­zji i powspo­mi­nać czasy,…

LOGO_stanley_kubrick MNK

kraków świętuje urodziny stanleya kubricka

26 i 27 lipca w obec­no­ści gości spe­cjal­nych – bliź­nia­czek Grady z „Lśnie­nia” – fani Stan­leya Kubricka będą mieli oka­zję uczcić 86. rocz­nicę uro­dzin jed­nego z najwybitniejszych…

filmowa stolica

czy warszawa to filmowa stolica?

Tak, przy­naj­mniej na kilka dni! W dniach od 24 czerwca 2014 – 30 sierp­nia Fun­da­cja Roz­woju Sztuki Fil­mo­wej zapra­sza na bez­płatne pokazy fil­mowe w cyklu Filmowa…

animowana polska

animowana polska

Ani­mo­wana Pol­ska – nowy pro­jekt zrze­sza­jący gra­fi­ków i artystów.Projekt non-profit brzmi póki co dość tajem­ni­czo, ale zapo­wiada się nie­zwy­kle inte­re­su­jąco. Zro­dził się on w gło­wie pewnego…

pielęgnacja ciała w ciąży i podczas karmienia piersią

pielęgnacja ciała w ciąży – czego unikać?

Ciąża i okres kar­mie­nia dziecka pier­sią to czas, w któ­rym warto szcze­gól­nie zatrosz­czyć się o swoje ciało. Brak dba­ło­ści o wła­ściwą ela­stycz­ność skóry wiąże się z moż­li­wo­ścią poja­wie­nia się…

moda

najnowsze wpisy o tematyce modowej
źródło: i-donline.tumblr.com

Ola Rudnicka uczy polskiego

Zna­cie cykl „Model Mother Ton­gue”? Jeśli jesz­cze nie, to teraz jest ide­alna oka­zja, aby nad­ro­bić zale­gło­ści. Dla­czego? Ponie­waż w naj­now­szym fil­miku wystę­puje modelka – Ola…

Pięciopanelówka znowu w modzie! hendzel

Pięciopanelówka znowu w modzie!

Paris+Hendzel nowo powstała pol­ska marka.  Ręcz­nie wyko­ny­wane czapki z dasz­kiem, czyli coś na let­nie dni, dłu­gie wyprawy jak rów­nież miej­ski upał. Pro­dukty Paris+Hendzel Hand­cra­fted Goods, wyko­ny­wane są…

Wywiady

rozmowy z ciekawymi ludźmi
żal mi tego czasu, którego nikt mi już nie zwróci - rybczyński

żal mi tego czasu, którego nikt mi już nie zwróci

Zbi­gniew Ryb­czyń­ski. Wyna­lazca. Pre­kur­sor. Wizjo­ner. Umberto Eco posuwa się jesz­cze dalej i nazywa go „Leonardo da Vinci XXI wieku”. Świat się nim zachwyca, nie­stety Polska…

gdy słyszę krytykę, daję z siebie 200% miss

chłopcy jedzą ci teraz z ręki?

O wybo­rach Miss, karie­rze modelki i face­tach – z Mag­da­leną Mało­chleb, Miss Polo­nią Kra­kowa 2014, roz­ma­wia Nata­lia Łabuz (Luk­sus Por­tal)   Chłopcy jedzą Ci teraz z ręki? Magdalena…

szczawińska - comeback top modelki

szczawińska – comeback top modelki

Jedna z naj­bar­dziej zna­nych pol­skich mode­lek. Współ­pra­co­wała z naj­lep­szymi pro­jek­tan­tami i domami mody na świe­cie. Będąc na szczy­cie kariery powie­działa „stop” i wybrała zdro­wie i rodzinę. Dziś świa­do­mie i na…

Lounge Tv

coolturka

najnowsze wpisy o tematyce kulturalnej
backstreet-tour-getty_6611233-original-lightbox

nie masz jeszcze biletu na backstreet boys?

Zespół Back­street Boys, po rewe­la­cyj­nym przy­ję­ciu zimą tego roku w War­sza­wie, powraca do Pol­ski! Jeśli spę­dza­cie przy­szły week­end nad morzem, warto sko­rzy­stać z oka­zji i powspo­mi­nać czasy,…

LOGO_stanley_kubrick MNK

kraków świętuje urodziny stanleya kubricka

26 i 27 lipca w obec­no­ści gości spe­cjal­nych – bliź­nia­czek Grady z „Lśnie­nia” – fani Stan­leya Kubricka będą mieli oka­zję uczcić 86. rocz­nicę uro­dzin jed­nego z najwybitniejszych…

filmowa stolica

czy warszawa to filmowa stolica?

Tak, przy­naj­mniej na kilka dni! W dniach od 24 czerwca 2014 – 30 sierp­nia Fun­da­cja Roz­woju Sztuki Fil­mo­wej zapra­sza na bez­płatne pokazy fil­mowe w cyklu Filmowa…