najnowsze

wpisy z wszystkich kategorii
65550_1.12

+ Food Film Fest Kraków

Kra­kow­ska edy­cja festi­walu doku­men­tów kuli­nar­nych kuch­nia+ Food Film Fest odbę­dzie się w Muzeum Sztuki i Tech­niki Japoń­skiej Mang­gha w dniach 21-23 listopada. Całość w kon­wen­cji warsz­ta­tów, śnia­dań, kola­cji i pokazów…

fot. winery-sage.com

Sera do wina?

Oczy­wi­ście! Ale odpo­wied­nio pokro­jony i wybrany. W odpo­wied­nim towa­rzy­stwie i połą­cze­niu. Znam oso­bi­ście zwo­len­ni­ków twier­dzą­cych, że sery nie muszą być pokro­jone. Poda­jemy je wtedy całe na desce…

Czy znacie Mr. Vintage?

Czy znacie Mr. Vintage?

Michał Kędziora, autor bloga Mr. Vin­tage i porad­nika „Rze­czowo o modzie męskiej”, opo­wiada nam o modzie dla panów, naj­więk­szych błę­dach Pola­ków pod­czas zaku­pów i o tym, dla­czego właściwie…

jak to leci z tą lodówką

Jak to leci z tą lodówką…?

Odpo­wied­niego zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzeni w lodówce można się nauczyć. Ma ona zróż­ni­co­waną tem­pe­ra­turę w środku, w zależ­no­ści od poło­że­nia półki czy szu­flady, co samo­ist­nie powo­duje hie­rar­chię w jej…

Wnetrze ksiazki. fot. Olivia Kˆusek

Paryżanką być…

Na temat pary­skiego (nie mylić z fran­cu­skim!) stylu napi­sano już tyle ile na temat diet. Czer­wona szminka i paznok­cie. Make up no make up. BCBG* i Je…

moda

najnowsze wpisy o tematyce modowej
Czy znacie Mr. Vintage?

Czy znacie Mr. Vintage?

Michał Kędziora, autor bloga Mr. Vin­tage i porad­nika „Rze­czowo o modzie męskiej”, opo­wiada nam o modzie dla panów, naj­więk­szych błę­dach Pola­ków pod­czas zaku­pów i o tym, dla­czego właściwie…

Wnetrze ksiazki. fot. Olivia Kˆusek

Paryżanką być…

Na temat pary­skiego (nie mylić z fran­cu­skim!) stylu napi­sano już tyle ile na temat diet. Czer­wona szminka i paznok­cie. Make up no make up. BCBG* i Je…

Floral. Złamanie zasady

Floral. Złamanie zasady

Haute couture ozna­cza dosłow­nie wyso­kie kra­wiec­two. Jed­nak błę­dem byłoby zakwa­li­fi­ko­wa­nie tego ter­minu jedy­nie dla prze­my­słu odzie­żo­wego. Dla­czego? Coraz czę­ściej sio­strzane dzie­dziny nale­żące do modowego…

Wywiady

rozmowy z ciekawymi ludźmi
Czy znacie Mr. Vintage?

Czy znacie Mr. Vintage?

Michał Kędziora, autor bloga Mr. Vin­tage i porad­nika „Rze­czowo o modzie męskiej”, opo­wiada nam o modzie dla panów, naj­więk­szych błę­dach Pola­ków pod­czas zaku­pów i o tym, dla­czego właściwie…

Paulina Smaszcz-Kurzajewska.Przyłapana na modzie

Paulina Smaszcz-Kurzajewska. Przyłapana na modzie!

Z wykształ­ce­nia jest filo­lo­giem pol­skim. Pra­co­wała jako pre­zen­terka w tele­wi­zyj­nej Jedynce, pro­wa­dziła pro­gram Mamo to ja. Od 18lat pra­cuje jako spe­cja­li­sta od public rela­tions w dużych…

Marianelli

Dario Marianelli – wywiad

Wie, jak brzmi praw­dziwa miłość. Anny Kare­niny do Alek­sieja Wroń­skiego, Eli­za­beth Ben­net do Pana Darcy’ego, Jane Eyre do Roch­stera… Melo­die poja­wiają się w jego głowie…

Lounge Tv

coolturka

najnowsze wpisy o tematyce kulturalnej
65550_1.12

+ Food Film Fest Kraków

Kra­kow­ska edy­cja festi­walu doku­men­tów kuli­nar­nych kuch­nia+ Food Film Fest odbę­dzie się w Muzeum Sztuki i Tech­niki Japoń­skiej Mang­gha w dniach 21-23 listopada. Całość w kon­wen­cji warsz­ta­tów, śnia­dań, kola­cji i pokazów…

Wnetrze ksiazki. fot. Olivia Kˆusek

Paryżanką być…

Na temat pary­skiego (nie mylić z fran­cu­skim!) stylu napi­sano już tyle ile na temat diet. Czer­wona szminka i paznok­cie. Make up no make up. BCBG* i Je…

śniadanie w kinie_logo

Co jedzą księgarze?

Książki kuchar­skie powinny pod­le­gać cen­zu­rze.” Sta­ni­sław Jerzy Lec Czy zadali sobie Pań­stwo kie­dyś pyta­nie: co jedzą księ­ga­rze? Czym się żywią na zaku­rzo­nych zaple­czach wiel­kich księgarń?…