• przepis:

  Przepis: Co można zrobić z brukselką, rydzami i karmelizowanym burakiem?

  Więcej
 • 10556429_735399696495234_2459797387083014942_n

  Back to school @ TFH Butik

  Więcej
 • forum designu x 3

  Forum x 3

  Więcej
 • Zachwycający Timberlake w Gdańsku

  zachwycający timberlake w gdańsku!

  Więcej
 • moda bez ograniczen - jillian mercado w polsce

  moda bez ograniczen – jillian mercado w polsce

  Więcej

najnowsze

wpisy z wszystkich kategorii
najbardziej bolesna wystawa świata

Najbardziej bolesna wystawa świata

Gra kom­pu­te­rowa, karząca za popeł­nione błędy praw­dzi­wym bólem, kule poru­szane śpie­wem, Flip­per, w któ­rego gracz gra sta­lo­wymi poci­skami na wyso­ko­ści swo­ich oczu, maszyna do generowania…

Ekologia, ogród, natura, festiwal - WZORY!

Ekologia, ogród, natura, festiwal – WZORY!

Już tylko tydzień dzieli nas od cyklicz­nego i popu­lar­nego wyda­rze­nia dla miło­śni­ków dobrego desi­gnu – WZORY! War­szaw­ska Kró­li­kar­nia otwo­rzy swoje ogrody dla mło­dego, pol­skiego desi­gnu. Ma…

local food: lepszy rydz niż nic?

local food: lepszy rydz niż nic?

Ostat­nia oka­zja żeby zała­pać się na Święto Rydza, czyli slow foodowe Gor­lice – spo­tka­nie tra­dy­cji, kul­tury i histo­rii. Grzy­bia­rze, wiel­bi­ciele i sma­ko­sze rydzów długo cze­kali na…

10556429_735399696495234_2459797387083014942_n

Back to school @ TFH Butik

Już w tę sobotę, w kli­ma­tycz­nej sce­ne­rii murów zabyt­ko­wych kamie­nic oraz daw­nej Fabryki Cze­ko­lady Wedla odbę­dzie się Bazar Back to school. To będzie wyjąt­kowa oka­zja do…

Małopolski festiwal smaku po raz 10

Małopolski Festiwal Smaku po raz 10!

Dobie­gło końca pół­to­ra­mie­sięczne sma­ko­wa­nie Mało­pol­ski. W czerwcu i lipcu, w sied­miu pół­fi­na­łach, o prawo uczest­nic­twa w Wiel­kim Finale, rywa­li­zo­wało ponad 140 pro­du­cen­tów i wytwór­ców. Nagro­dzeni i wyróż­nieni przez jury oraz nominowani…

Najnowszy Kupisz online!

Najnowszy Kupisz już online!

Iron by QПШ, Zima 2014/15 to szó­sta kolek­cja Roberta Kupi­sza, od dziś poza sta­cjo­nar­nymi buti­kami jest dostępna online! Tym razem za inspi­ra­cję posłu­żyła histo­ria i estetyka…

moda

najnowsze wpisy o tematyce modowej
10556429_735399696495234_2459797387083014942_n

Back to school @ TFH Butik

Już w tę sobotę, w kli­ma­tycz­nej sce­ne­rii murów zabyt­ko­wych kamie­nic oraz daw­nej Fabryki Cze­ko­lady Wedla odbę­dzie się Bazar Back to school. To będzie wyjąt­kowa oka­zja do…

Najnowszy Kupisz online!

Najnowszy Kupisz już online!

Iron by QПШ, Zima 2014/15 to szó­sta kolek­cja Roberta Kupi­sza, od dziś poza sta­cjo­nar­nymi buti­kami jest dostępna online! Tym razem za inspi­ra­cję posłu­żyła histo­ria i estetyka…

dress up x mercedes

DRESS UP X stacja mercedes

Za nami pierw­sza edy­cja tar­gów pol­skich pro­jek­tan­tów i warsz­taty pol­skiej mody DRESS UPMERCEDES. W war­szaw­skiej Sta­cji Mer­ce­des miało miej­sce spo­tka­nie inne niż dotych­czas organizowano….

Wywiady

rozmowy z ciekawymi ludźmi
michał witkowski

Michał Witkowski: „Potrzebuję widowni!”

Kon­tro­wer­syjny, szczery i ambitny Tak w trzech sło­wach można opi­sać Michała Wit­kow­skiego, autora książki Lubiewo, która kilka lat temu zszo­ko­wała świat lite­racki. Dziś opo­wiada o praw­dzi­wej modzie…

Jasiek Mela

dwie nogi wystarczą by pomóc

Czy to moż­liwe że dwie nogi i tro­chę chęci wystar­czą, by grupa pod­opiecz­nych Fun­da­cji Jaśka Meli Poza Hory­zonty znów mogła cho­dzić, reali­zo­wać swoje marze­nia i…

Lounge Tv

coolturka

najnowsze wpisy o tematyce kulturalnej
najbardziej bolesna wystawa świata

Najbardziej bolesna wystawa świata

Gra kom­pu­te­rowa, karząca za popeł­nione błędy praw­dzi­wym bólem, kule poru­szane śpie­wem, Flip­per, w któ­rego gracz gra sta­lo­wymi poci­skami na wyso­ko­ści swo­ich oczu, maszyna do generowania…

WGW_logo_01b-1600x1600

Warsaw Gallery Weekend

Pierw­szy week­end jesieni to praw­dziwy począ­tek sezonu arty­stycz­nego. Już po raz czwarty naj­lep­sze war­szaw­skie gale­rie zjed­no­czą siły, by wspól­nym pro­gra­mem go roz­po­cząć. To także…

nowy singiel to spełnienie moich marzeń

Nowy singiel to spełnienie moich marzeń”

Mag­da­lena Miel­carz wraca do muzyki. 12 wrze­śnia odbę­dzie się pre­miera jej dru­giego sin­gla pt. „Silver Dream”. Gwiazda przy­znaje, że kawa­łek, który w cało­ści powsta­wał w Los…