najnowsze

wpisy z wszystkich kategorii
be fit cover2

Targi mody be fit : Warszawa

Już 30 maja zapra­szamy na targi mody BE FIT! Motywem prze­wod­nim wyda­rze­nia będzie sport i zdrowy tryb życia. Zapre­zen­tują się młode pol­skie marki, które posia­dają w swojej…

ArchCee_banner_1000x390

Leaders in architecture – Warszawa

Szczyt Leaders in Archi­tec­ture CEE/CIS, który odbę­dzie się 1-2 czerwca w Hotelu Lord w War­sza­wie, to naj­więk­szy we Wschod­niej Euro­pie event mający na celu zrze­sze­nie, promocję…

11211617_10206089773900958_2052266712_o

Trendy w modzie – Pauza in Garden

Trendy w modzie” to otwarte spo­tka­nia entu­zja­stów tren­dów i inno­wa­cji w modzie odby­wa­jące się cyklicz­nie od stycz­nia 2015 w klu­bie Pauza in Gar­den w Kra­ko­wie. Pod­czas spo­tkań pre­zen­to­wane są wykłady…

0Grawitacji-OtwarcieBABKI-15maja20156

Zero grawitacji / b4bka – wideoralacja z otwarcia

Otwar­cie B4bki to jedno z naj­waż­niej­szych wyda­rzeń, któ­rymi żyła ostat­nio sto­lica. Swoją dzia­łal­ność B4BKA zain­au­gu­ro­wała huczną imprezą otwar­cia połą­czoną z wystawą foto­gra­fii Zero Gra­wi­ta­cji, autor­stwa Tomka…

B152702

Test: Seat Leon Cupra – szybka i zwinna bestia

Sta­ną­łem naprze­ciwko niej z klu­czy­kami, zmie­rzy­li­śmy się wzro­kiem i po kilku chwi­lach zają­łem miej­sce za kie­row­nicą. Długo o tym myśla­łem – jak to będzie i czy bar­dzo będę…

Selah Sue_ Alexander Brown_materiały prasowe_1

Selah Sue zagra w gdańskim b90!

Pocho­dząca z Bel­gii Selah Sue zagra w Pol­sce aż 7 kon­cer­tów! Pod­czas trasy artystka zapre­zen­tuje pre­mie­rowe nagra­nia z nowego albumu „Reason”, który uka­zał się 30 marca. W gdań­skim B90 Selah…

Wywiady

rozmowy z ciekawymi ludźmi
agnieszka ścibor - królowa stylistów

Agnieszka Ścibor – Królowa polskich stylistów #tbt

Na stałe współ­pra­cuje z naj­więk­szymi tytu­łami: „Vogue”, „Vanity Fair”, „L’officiel”. Jest jedną z nie­wielu osób, któ­rym udało się osią­gnąć suk­ces na mię­dzy­na­ro­do­wej are­nie mody. W Pol­sce pełni…

0 - DSC_1483s

Andrzej Saramonowicz – kolekcjoner wrażeń

Trudno dziś spo­tkać w Pol­sce fil­mowca z tak impo­nu­jącą liczbą komer­cyj­nych hitów na kon­cie. To on stoi za suk­ce­sem kome­dii takich jak „Ciało”, „Testo­ste­ron”, „Lej­dis”, czy…

moda

najnowsze wpisy o tematyce modowej
be fit cover2

Targi mody be fit : Warszawa

Już 30 maja zapra­szamy na targi mody BE FIT! Motywem prze­wod­nim wyda­rze­nia będzie sport i zdrowy tryb życia. Zapre­zen­tują się młode pol­skie marki, które posia­dają w swojej…

11211617_10206089773900958_2052266712_o

Trendy w modzie – Pauza in Garden

Trendy w modzie” to otwarte spo­tka­nia entu­zja­stów tren­dów i inno­wa­cji w modzie odby­wa­jące się cyklicz­nie od stycz­nia 2015 w klu­bie Pauza in Gar­den w Kra­ko­wie. Pod­czas spo­tkań pre­zen­to­wane są wykłady…

Koordynatorzy

szkoła prawa – fashion law

Moda nie ist­nieje wyłącz­nie w ubio­rach. Moda jest na nie­bie, na ulicy, moda to idee, spo­sób życia, wszystko to, co się dzieje.” ELSA Poznań zdecydowała…

Art + Culture

najnowsze wpisy o tematyce kulturalnej

Lounge Tv