najnowsze

najnowsze wpisy z wszystkich kategorii
Raf-Simons-500

Dokumentalnie o Rafie Simonsie

Kiedy po kon­tro­wer­syj­nym Joh­nie Gal­liano funk­cję dyrek­tora arty­stycz­nego w domu mody Chri­stian Dior prze­jął Raf Simons branża nie kryła zdzi­wie­nia. Dzi­siaj już wiemy, że był…

smolik foto

Smolik już w czwartek w Krakowie.

Tego arty­sty nie trzeba spe­cjal­nie przed­sta­wiać. Wystar­czy wspo­mnieć, że jest nie­kwe­stio­no­waną gwiazdą wśród pol­skich pro­du­cen­tów muzycz­nych, pro­du­ko­wał utwory i krążki dla takich arty­stów, jak Krzysztof…

Zrzut ekranu 2014-04-16 o 12.31.29

kino w kuchni

Impreza 5D dla sma­ko­szy fil­mo­wych i kuli­nar­nych, poszu­ku­ją­cych nieoczy- wistych doznań na styku kilku pozio­mów na raz – towa­rzy­skich, wizu­al­nych, kul­tu­ral­nych, inte­lek­tu­al­nych i oczy­wi­ście zmy­sło­wych. Zapraszamy!…

ryby ptaki ssaki

Ryby, ptaki, ssaki i inne Wilkołaki

Ilu­stra­cja i rzeźba Józefa Wil­ko­nia od 15 kwiet­nia do 9 maja Rondo Sztuki, Kato­wice Nie­zwy­kła podróż do baj­ko­wej wyobraźni legen­dar­nego arty­sty – wypeł­nio­nej magicz­nym kró­le­stwem zwierząt,…

moda

najnowsze wpisy o tematyce modowej
Raf-Simons-500

Dokumentalnie o Rafie Simonsie

Kiedy po kon­tro­wer­syj­nym Joh­nie Gal­liano funk­cję dyrek­tora arty­stycz­nego w domu mody Chri­stian Dior prze­jął Raf Simons branża nie kryła zdzi­wie­nia. Dzi­siaj już wiemy, że był…

o-ALEXANDER-WANG-HM-facebook

Alexander Wang dla H&M

Po Karlu Lager­fel­dzie, Stelli McCart­ney, Marni, Ver­sace, Lanvin, Isa­bel Marant H&M zapro­sił do współ­pracy jed­nego z naj­zdol­niej­szych pro­jek­tan­tów, dyrek­tora kre­atyw­nego Balen­ciagi – Ale­xan­dra Wanga. Jedna z największych…

Screen shot 2014-04-15 at 11.37.18

Nowa kampania marki Triumph

Z oka­zji 100. uro­dzin biu­sto­no­sza marka Triumph posta­no­wiła prze­pro­wa­dzić bada­nia, w któ­rych udział wzięło 100 000 kobiet. Akcja „Miara kobie­co­ści – czego kobiety ocze­kują od biustonosza”…

Wywiady

rozmowy z ciekawymi ludźmi
fot.M.Szałek

Fashion Designer Awards

Dokład­nie 20 lutego w H15 Bouti­que Hotel wyło­niono dwu­dzie­stu pół­fi­na­li­stów 6. edy­cji Fashion Desi­gner Awards – pre­sti­żo­wego kon­kursu dla pro­jek­tan­tów i pasjo­na­tów mody. Są wśród nich…

1173781_578396088874983_1375233054_n

słodko-słony sen pierożków

Wywiad z zespo­łem „The Dum­plings” 16-letnia fanka kóz o nie­sa­mo­wi­cie brzmią­cym gło­sie i 17-letni miło­śnik żelek – uta­len­to­wany samouk gra­jący m.in. na gita­rze, kla­wi­szach, per­ku­sji i akor­de­onie. Parę…

Wideo

coolturka

najnowsze wpisy o tematyce kulturalnej
Raf-Simons-500

Dokumentalnie o Rafie Simonsie

Kiedy po kon­tro­wer­syj­nym Joh­nie Gal­liano funk­cję dyrek­tora arty­stycz­nego w domu mody Chri­stian Dior prze­jął Raf Simons branża nie kryła zdzi­wie­nia. Dzi­siaj już wiemy, że był…

smolik foto

Smolik już w czwartek w Krakowie.

Tego arty­sty nie trzeba spe­cjal­nie przed­sta­wiać. Wystar­czy wspo­mnieć, że jest nie­kwe­stio­no­waną gwiazdą wśród pol­skich pro­du­cen­tów muzycz­nych, pro­du­ko­wał utwory i krążki dla takich arty­stów, jak Krzysztof…

Zrzut ekranu 2014-04-16 o 12.31.29

kino w kuchni

Impreza 5D dla sma­ko­szy fil­mo­wych i kuli­nar­nych, poszu­ku­ją­cych nieoczy- wistych doznań na styku kilku pozio­mów na raz – towa­rzy­skich, wizu­al­nych, kul­tu­ral­nych, inte­lek­tu­al­nych i oczy­wi­ście zmy­sło­wych. Zapraszamy!…