• moto

  3 x 3 Classic Moto Show Kraków

  Więcej
 • Off Piotrkowska siódmym cudem Polski?

  Off Piotrkowska siódmym cudem Polski?

  Więcej
 • przepis:

  Przepis: Co można zrobić z brukselką, rydzami i karmelizowanym burakiem?

  Więcej
 • fot. jedzeniejestpiekne.com

  Czy wiesz jak przyrządzić kalmary?

  Więcej
 • louboutin

  Charytatywne pantofle Angeliny Jolie

  Więcej

najnowsze

wpisy z wszystkich kategorii
moto

3 x 3 Classic Moto Show Kraków

3 dni. 3 edy­cja. 5 wrze­śnia. Clas­sic Moto Show na stałe wpi­sało się w kra­kow­ski kalen­darz wyda­rzeń roz­po­czy­na­ją­cych jesienny sezon. To jedno z naj­więk­szych wyda­rzeń poświę­co­nych zabyt­ko­wej motoryzacji…

uzależnienie - czy jesteś siecioholikiem

Czy jesteś siecioholikiem?

Sta­ty­styczny Polak spę­dza w inter­ne­cie coraz wię­cej czasu i robi to w spo­sób regu­larny. Coraz czę­ściej zmu­sza nas do tego cha­rak­ter wyko­ny­wa­nej pracy, ale prze­cież znacz­nemu wydłużeniu…

Off Piotrkowska siódmym cudem Polski?

Off Piotrkowska siódmym cudem Polski?

Łódź, sto­lica pol­skiego desi­gnu, po raz kolejny zaska­kuje kre­atyw­no­ścią i inno­wa­cyj­nymi pomy­słami. Off Piotr­kow­ska to wie­lo­wy­mia­rowy i ogól­no­pol­ski pro­jekt, któ­rego pomy­sło­dawcą jest firma OPG Orange Property…

Wawa Design Festiwal i Targi Mody

Wawa Design Festiwal i Targi Mody

Już 5 wrze­śnia w War­sza­wie roz­pocz­nie się Wawa Design Festi­wal. Tego­roczna edy­cja odbę­dzie się pod hasłem „Przy­na­leż­ność”, które nawią­zuje do lokal­nego patrio­ty­zmu oraz jego indy­wi­du­al­nej interpretacji.Zarówno…

Bieganie ze smartfonem?

Bieganie ze smartfonem?

Coraz wię­cej bie­ga­czy korzy­sta z narzę­dzi tre­nin­go­wych i spe­cjal­nych apli­ka­cji. Są one cenne zwłasz­cza dla tych, nad któ­rymi nie czuwa tre­ner – moty­wują, pozwa­lają wycią­gać wnioski…

najbardziej bolesna wystawa świata

Najbardziej bolesna wystawa świata

Gra kom­pu­te­rowa, karząca za popeł­nione błędy praw­dzi­wym bólem, kule poru­szane śpie­wem, Flip­per, w któ­rego gracz gra sta­lo­wymi poci­skami na wyso­ko­ści swo­ich oczu, maszyna do generowania…

moda

najnowsze wpisy o tematyce modowej
Wawa Design Festiwal i Targi Mody

Wawa Design Festiwal i Targi Mody

Już 5 wrze­śnia w War­sza­wie roz­pocz­nie się Wawa Design Festi­wal. Tego­roczna edy­cja odbę­dzie się pod hasłem „Przy­na­leż­ność”, które nawią­zuje do lokal­nego patrio­ty­zmu oraz jego indy­wi­du­al­nej interpretacji.Zarówno…

10556429_735399696495234_2459797387083014942_n

Back to school @ TFH Butik

Już w tę sobotę, w kli­ma­tycz­nej sce­ne­rii murów zabyt­ko­wych kamie­nic oraz daw­nej Fabryki Cze­ko­lady Wedla odbę­dzie się Bazar Back to school. To będzie wyjąt­kowa oka­zja do…

Najnowszy Kupisz online!

Najnowszy Kupisz już online!

Iron by QПШ, Zima 2014/15 to szó­sta kolek­cja Roberta Kupi­sza, od dziś poza sta­cjo­nar­nymi buti­kami jest dostępna online! Tym razem za inspi­ra­cję posłu­żyła histo­ria i estetyka…

Wywiady

rozmowy z ciekawymi ludźmi
michał witkowski

Michał Witkowski: „Potrzebuję widowni!”

Kon­tro­wer­syjny, szczery i ambitny Tak w trzech sło­wach można opi­sać Michała Wit­kow­skiego, autora książki Lubiewo, która kilka lat temu zszo­ko­wała świat lite­racki. Dziś opo­wiada o praw­dzi­wej modzie…

Jasiek Mela

dwie nogi wystarczą by pomóc

Czy to moż­liwe że dwie nogi i tro­chę chęci wystar­czą, by grupa pod­opiecz­nych Fun­da­cji Jaśka Meli Poza Hory­zonty znów mogła cho­dzić, reali­zo­wać swoje marze­nia i…

Lounge Tv

coolturka

najnowsze wpisy o tematyce kulturalnej
najbardziej bolesna wystawa świata

Najbardziej bolesna wystawa świata

Gra kom­pu­te­rowa, karząca za popeł­nione błędy praw­dzi­wym bólem, kule poru­szane śpie­wem, Flip­per, w któ­rego gracz gra sta­lo­wymi poci­skami na wyso­ko­ści swo­ich oczu, maszyna do generowania…

WGW_logo_01b-1600x1600

Warsaw Gallery Weekend

Pierw­szy week­end jesieni to praw­dziwy począ­tek sezonu arty­stycz­nego. Już po raz czwarty naj­lep­sze war­szaw­skie gale­rie zjed­no­czą siły, by wspól­nym pro­gra­mem go roz­po­cząć. To także…

nowy singiel to spełnienie moich marzeń

Nowy singiel to spełnienie moich marzeń”

Mag­da­lena Miel­carz wraca do muzyki. 12 wrze­śnia odbę­dzie się pre­miera jej dru­giego sin­gla pt. „Silver Dream”. Gwiazda przy­znaje, że kawa­łek, który w cało­ści powsta­wał w Los…