• Plakat

  Fashion Show by gk

  Więcej
 • Idea Fix Fest 5

  Idea Fix Fest 5!

  Więcej
 • Plakat aut. Paulina Swiątkowska

  Nowe modowe wydarzenie na mapie Polski!

  Więcej
 • hunter

  Pokaz Hunter s/s 2015 na London Fashion Week

  Więcej
 • bazarbacktoschool

  Młoda polska moda wraca do szkoły

  Więcej

najnowsze

wpisy z wszystkich kategorii
www.microgamedesigngroup.ca

Jak uratować skórę po wakacjach?

O waka­cyj­nych sza­leń­stwach, nie­prze­spa­nych nocach, hek­to­li­trach drin­ków i wyle­gi­wa­niu się na plaży przy­po­mi­nają nam już tylko zdję­cia na Insta­gra­mie i mel­dunki na Face­bo­oku. Waka­cje nie były…

est1

Polska jesienna moda

Co raz czę­ściej w Pol­sce, co nas na pewno cie­szy, orga­ni­zo­wane są wyda­rze­nia, targi, pokazy, które pro­mują pol­skich pro­jek­tan­tów, zarówno tych, któ­rzy na dobre utrwalili…

murallodz

Polska sztuka murali

Murale to sztuka, która w Pol­sce się nie­sa­mo­wi­cie roz­wi­nęła już w cza­sach PRL-u. Są nie­mal w każ­dym mie­ście, podzi­wiane i foto­gra­fo­wane przez prze­chod­niów, gdyż jest to forma sztuki,…

http://www.whatkatieate.com/

Weekendowe kulinarne lenistwo

Week­end zbliża się wiel­kimi kro­kami. Czas sobot­niego leni­stwa warto umi­lić sobie smacz­nym deserem/przekąską. Pro­po­no­wany przeze mnie deser jest lekki, można go nawet zakwa­li­fi­ko­wać do…

Plakat

Fashion Show by gk

W ten week­end nie­mal w każ­dym mie­ście Pol­ski ma miej­sce wyda­rze­nie modowe. Kra­ków rów­nież nie pozo­staje w tyle! Od 19 do 21 wrze­śnia w Gale­rii Kra­kow­skiej odbędzie…

Idea Fix Fest 5

Idea Fix Fest 5!

Już w paź­dzier­niku hala Muzeum Inży­nie­rii Miej­skiej w Kra­ko­wie, gdzie na co dzień stoją zabyt­kowe tram­waje, zosta­nie ponow­nie wypeł­niona pol­ską modą, sztuką i designem. IDEA FIX FEST 5 to nie…

Plakat aut. Paulina Swiątkowska

Nowe modowe wydarzenie na mapie Polski!

Off Piotr­kow­ska to miej­sce, o któ­rym już pisa­li­śmy i któro warto śledzić, ponie­waż roz­wija się w zawrot­nym tem­pie! Już w ten week­end od 19  do 21 wrze­śnia odbędzie…

moda

najnowsze wpisy o tematyce modowej
est1

Polska jesienna moda

Co raz czę­ściej w Pol­sce, co nas na pewno cie­szy, orga­ni­zo­wane są wyda­rze­nia, targi, pokazy, które pro­mują pol­skich pro­jek­tan­tów, zarówno tych, któ­rzy na dobre utrwalili…

Plakat

Fashion Show by gk

W ten week­end nie­mal w każ­dym mie­ście Pol­ski ma miej­sce wyda­rze­nie modowe. Kra­ków rów­nież nie pozo­staje w tyle! Od 19 do 21 wrze­śnia w Gale­rii Kra­kow­skiej odbędzie…

Plakat aut. Paulina Swiątkowska

Nowe modowe wydarzenie na mapie Polski!

Off Piotr­kow­ska to miej­sce, o któ­rym już pisa­li­śmy i któro warto śledzić, ponie­waż roz­wija się w zawrot­nym tem­pie! Już w ten week­end od 19  do 21 wrze­śnia odbędzie…

Wywiady

rozmowy z ciekawymi ludźmi
TOMAOTOMO

Tomaotomo

Jego pro­jekty wybie­rają naj­więk­sze pol­skie gwiazdy. Z wykształ­ce­nia jest eko­no­mi­stą, jed­nak na co dzień two­rzy sztukę. Tomasz Olej­ni­czak, wła­ści­ciel i pro­jek­tant marki TOMAOTOMO, opo­wiada o swo­jej muzie,…

michał witkowski

Michał Witkowski: „Potrzebuję widowni!”

Kon­tro­wer­syjny, szczery i ambitny Tak w trzech sło­wach można opi­sać Michała Wit­kow­skiego, autora książki Lubiewo, która kilka lat temu zszo­ko­wała świat lite­racki. Dziś opo­wiada o praw­dzi­wej modzie…

Jasiek Mela

dwie nogi wystarczą by pomóc

Czy to moż­liwe że dwie nogi i tro­chę chęci wystar­czą, by grupa pod­opiecz­nych Fun­da­cji Jaśka Meli Poza Hory­zonty znów mogła cho­dzić, reali­zo­wać swoje marze­nia i…

Lounge Tv

coolturka

najnowsze wpisy o tematyce kulturalnej
tommy four seven & henry saiz cover

Konfrontacja muzyczna w 1500m2

Już w sobotę 20 wrze­śnia 1500m2 będzie gościć 2 spe­cjal­nych arty­stów, Henry Saiza i Tommy Four Seven, który po raz pierw­szy zagra w Pol­sce! Czego można się spodziewać? Na…

Bicycle Film Festival przybywa do Polski

Bicycle Film Festival przybywa do Polski

13 wrze­śnia w war­szaw­skim klu­bie 1500 m2 do wyna­ję­cia odbę­dzie się pierw­sza pol­ska edy­cja Bicycle Film Festi­val – nie­zwy­kłego wyda­rze­nia, które łączy rowe­rową pasję z filmem,…