• Patologia i antynowoczesność. Potworzone

  Patologia i antynowoczesność. Potworzone

  Więcej
 • Bornholm1

  Od Christiana Andersena… do Christianii

  Więcej
 • Jak bardzo tęsknicie za l.90?

  Jak bardzo tęsknicie za latami 90-tymi?

  Więcej
 • Aukcja

  Ziarno sztuki – ogród nadziei, czyli wspieramy walkę z rakiem!

  Więcej
 • Paulina Smaszcz-Kurzajewska.Przyłapana na modzie

  Paulina Smaszcz-Kurzajewska. Przyłapana na modzie!

  Więcej

najnowsze

wpisy z wszystkich kategorii
Crystal Fighters plakat

Crystal Fighters ponownie w Polsce!

Cry­stal Figh­ters już za parę dni zagrają aż 3 kon­certy w Pol­sce! W Kra­ko­wie, Gdań­sku i War­sza­wie. Tych, któ­rzy widzieli już ich kon­cert nie trzeba zachę­cać, a dla tych, którzy…

Oscar de la Renta 2

Nie żyje Oscar de la Renta

Oscar de la Renta zmarł w ponie­dzia­łek 20 paź­dzier­nika w wieku 82 lat. Przy­czyną śmierci był rak, który został zdia­gno­zo­wany u pro­jek­tanta w 2006 r. Nie­wąt­pli­wie nale­żał do…

1. urodziny Forum Mody!

1. urodziny Forum Mody!

Już w ten czwar­tek, 24 paź­dzier­nika odbędą się 1. uro­dziny Forum Mody! Wspo­mniane miej­sce jest jed­nym z naj­waż­niej­szych na modo­wej mapie Kra­kowa – zrze­sza naj­cie­kaw­szych, zdaniem…

Bublé w Krakowie już za 2 tygodnie!

Dwa tygodnie do koncertu Michaela Bublé w Krakowie!

Michael Bublé to arty­sta tro­chę nie z tej epoki – a zara­zem naj­więk­sza współ­cze­sna gwiazda kla­sycz­nego swinga i jazzu. Zade­biu­to­wał na świa­to­wej sce­nie ponad dzie­sięć lat temu…

Patologia i antynowoczesność. Potworzone

Patologia i antynowoczesność. Potworzone

Dla­czego nie stwo­rzone, tylko potwo­rzone? Z natury swej nie­na­tu­ralne, za małe, za duże… Postaci ocię­żałe, pokraczne, nie trzy­ma­jące się w ryzach, bez formy, bez wła­ści­wo­ści bezużyteczne,…

moda

najnowsze wpisy o tematyce modowej
Oscar de la Renta 2

Nie żyje Oscar de la Renta

Oscar de la Renta zmarł w ponie­dzia­łek 20 paź­dzier­nika w wieku 82 lat. Przy­czyną śmierci był rak, który został zdia­gno­zo­wany u pro­jek­tanta w 2006 r. Nie­wąt­pli­wie nale­żał do…

1. urodziny Forum Mody!

1. urodziny Forum Mody!

Już w ten czwar­tek, 24 paź­dzier­nika odbędą się 1. uro­dziny Forum Mody! Wspo­mniane miej­sce jest jed­nym z naj­waż­niej­szych na modo­wej mapie Kra­kowa – zrze­sza naj­cie­kaw­szych, zdaniem…

Wywiady

rozmowy z ciekawymi ludźmi
Paulina Smaszcz-Kurzajewska.Przyłapana na modzie

Paulina Smaszcz-Kurzajewska. Przyłapana na modzie!

Z wykształ­ce­nia jest filo­lo­giem pol­skim. Pra­co­wała jako pre­zen­terka w tele­wi­zyj­nej Jedynce, pro­wa­dziła pro­gram Mamo to ja. Od 18lat pra­cuje jako spe­cja­li­sta od public rela­tions w dużych…

Marianelli

Dario Marianelli – wywiad

Wie, jak brzmi praw­dziwa miłość. Anny Kare­niny do Alek­sieja Wroń­skiego, Eli­za­beth Ben­net do Pana Darcy’ego, Jane Eyre do Roch­stera… Melo­die poja­wiają się w jego głowie…

TOMAOTOMO

Tomaotomo

Jego pro­jekty wybie­rają naj­więk­sze pol­skie gwiazdy. Z wykształ­ce­nia jest eko­no­mi­stą, jed­nak na co dzień two­rzy sztukę. Tomasz Olej­ni­czak, wła­ści­ciel i pro­jek­tant marki TOMAOTOMO, opo­wiada o swo­jej muzie,…

Lounge Tv

coolturka

najnowsze wpisy o tematyce kulturalnej
Crystal Fighters plakat

Crystal Fighters ponownie w Polsce!

Cry­stal Figh­ters już za parę dni zagrają aż 3 kon­certy w Pol­sce! W Kra­ko­wie, Gdań­sku i War­sza­wie. Tych, któ­rzy widzieli już ich kon­cert nie trzeba zachę­cać, a dla tych, którzy…

Bublé w Krakowie już za 2 tygodnie!

Dwa tygodnie do koncertu Michaela Bublé w Krakowie!

Michael Bublé to arty­sta tro­chę nie z tej epoki – a zara­zem naj­więk­sza współ­cze­sna gwiazda kla­sycz­nego swinga i jazzu. Zade­biu­to­wał na świa­to­wej sce­nie ponad dzie­sięć lat temu…

Patologia i antynowoczesność. Potworzone

Patologia i antynowoczesność. Potworzone

Dla­czego nie stwo­rzone, tylko potwo­rzone? Z natury swej nie­na­tu­ralne, za małe, za duże… Postaci ocię­żałe, pokraczne, nie trzy­ma­jące się w ryzach, bez formy, bez wła­ści­wo­ści bezużyteczne,…