najnowsze

wpisy z wszystkich kategorii
maxresdefault

Transformacja w Kardashiankę

Rodzina Kar­da­shian to nie­koń­cząca się rzeka tema­tów mniej lub w ogóle nie war­tych komen­to­wa­nia. A jed­nak pod koniec każ­dego tygo­dnia kusi mnie, aby napi­sać o kolej­nych wybrykach…

fot. wydawnictwoliterackie

Opowieści apetyczne i niezjadliwe

Nowa, długo wycze­ki­wana książka Doroty Masłow­skiej – „Wię­cej niż możesz zjeść – felie­tony para­ku­li­narne” – w końcu zago­ściła na pół­kach księ­garni. Jeśli autorkę koja­rzy­cie głównie…

fot. mintaeats.com, Atelier Amaro - okoń morski z pieczonym rabarbarem, barbapapą i sałatą górników

Apetyt na molekuły

Kiedy w 1988 roku węgier­ski fizyk Nicho­las Kurti i fran­cu­ski che­mik Herve This roz­po­częli bada­nie związ­ków jedze­nia z nauką, nikt nie spo­dzie­wał się, że po nie­spełna trzydziestu…

Modern-Zen-Design-House-13

Design w stylu zen – o czym warto wiedzieć?

Nęci Cię widok ele­ganc­kich ozdób utrzy­ma­nych w japoń­skim stylu, eks­po­no­wa­nych coraz czę­ściej w witry­nach mod­nych skle­pów z desi­gner­skimi rze­czami? Uwa­żasz, że orna­ment z gałązką kwit­ną­cej wiśni i drzewko bonsai…

el5y

Stacja z krzyżykiem

…Bei Viva Zwei – ten kto nie pamięta tego zwrotu, praw­do­po­dob­nie prze­by­wał na emi­gra­cji w latach 95-02, bowiem to wła­śnie w tym okre­sie funk­cjo­no­wał jeden z najbardziej…

lachapelle

Happy Socks nie takie „happy”? #tbt

Jakiś czas temu pisa­li­śmy o współ­pracy Davida LaCha­pelle ze szwedz­kim pro­du­cen­tem skar­pe­tek – firmą Happy Socks (klik). Jak się oka­zuje, poza typo­wymi dla LaChapelle’a, ale mimo…

Wywiady

rozmowy z ciekawymi ludźmi
fot. materiały prasowe

Włodek Pawlik: Staram się być biurokratą

Rok temu sam nie przy­pusz­czał, że po otrzy­ma­niu nagrody Grammy za płytę „Night in Cali­sia” jego jaz­zowe nagra­nia wstrzą­sną ryn­kiem muzycz­nym w Pol­sce i za granicą….

wanda berger

Wanda Berger – książę sucharów

Na kon­cie ma kilka tysięcy wymy­ślo­nych krót­kich żartów, tzw. sucha­rów, a w gło­wie zapewne co naj­mniej dru­gie tyle. Wanda Ber­ger (czyli Maciej Polak) tuż po…

moda

najnowsze wpisy o tematyce modowej
maxresdefault

Transformacja w Kardashiankę

Rodzina Kar­da­shian to nie­koń­cząca się rzeka tema­tów mniej lub w ogóle nie war­tych komen­to­wa­nia. A jed­nak pod koniec każ­dego tygo­dnia kusi mnie, aby napi­sać o kolej­nych wybrykach…

lachapelle

Happy Socks nie takie „happy”? #tbt

Jakiś czas temu pisa­li­śmy o współ­pracy Davida LaCha­pelle ze szwedz­kim pro­du­cen­tem skar­pe­tek – firmą Happy Socks (klik). Jak się oka­zuje, poza typo­wymi dla LaChapelle’a, ale mimo…

Art + Culture

najnowsze wpisy o tematyce kulturalnej
fot. wydawnictwoliterackie

Opowieści apetyczne i niezjadliwe

Nowa, długo wycze­ki­wana książka Doroty Masłow­skiej – „Wię­cej niż możesz zjeść – felie­tony para­ku­li­narne” – w końcu zago­ściła na pół­kach księ­garni. Jeśli autorkę koja­rzy­cie głównie…

Modern-Zen-Design-House-13

Design w stylu zen – o czym warto wiedzieć?

Nęci Cię widok ele­ganc­kich ozdób utrzy­ma­nych w japoń­skim stylu, eks­po­no­wa­nych coraz czę­ściej w witry­nach mod­nych skle­pów z desi­gner­skimi rze­czami? Uwa­żasz, że orna­ment z gałązką kwit­ną­cej wiśni i drzewko bonsai…

el5y

Stacja z krzyżykiem

…Bei Viva Zwei – ten kto nie pamięta tego zwrotu, praw­do­po­dob­nie prze­by­wał na emi­gra­cji w latach 95-02, bowiem to wła­śnie w tym okre­sie funk­cjo­no­wał jeden z najbardziej…

Lounge Tv