najnowsze

wpisy z wszystkich kategorii
Surowy luksus

Surowy luksus

W cza­sach nie­ga­sną­cych świa­teł, zgiełku i ogól­nego prze­py­chu , coraz czę­ściej bra­kuje nam har­mo­nii. Spo­kój i rów­no­waga stały się war­to­ściami nie­mal luk­su­so­wymi. Dla­tego też współ­cze­sny wymiar…

Dolina Loary

Dolina Loary

Czy­tel­nicy z poko­le­nia wycho­wa­nego na przy­go­dach Pana Samo­cho­dzika pamię­tają zapewne szó­stą część, gdzie dzielny Pan Tomasz wal­czył z nie­uchwyt­nym Fan­to­ma­sem. Akcja książki osa­dzona w zam­kach nad Loarą,…

11850516_982235381828386_4450419167050454951_o

Sale by Idea Fix

ALOHA! Aby hucz­nie poże­gnać waka­cje mamy przy­jem­ność zapro­sić Was na kolejna odsłonę SALE by IDEA FIX tym razem na Barkę Alrinę tuż przy ulicy…

BMW_435i-1024x678

Test Bmw 435i

Prze­glą­da­jąc testy BMW 435i w pol­skiej pra­sie moto­ry­za­cyj­nej naj­czę­ściej pada w nich zarzut w stronę tego auta, że sporo bra­kuje mu do wer­sji M. Nie do końca…

Wywiady

rozmowy z ciekawymi ludźmi
Wiek kreatywności

Wiek kreatywności

Mło­dość cha­rak­te­ry­zuje się sza­leń­stwem, nato­miast doj­rzały wiek roz­wagą i zacho­waw­czym podej­ściem do mody – czy aby na pewno? Pani Anna, fina­listka „Przy­ła­pa­nych na modzie” udowadnia,…

Lounge Tv