najnowsze

wpisy z wszystkich kategorii
Maja Kitajewska. Wyrzucona poza nawias

Maja Kitajewska. Wyrzucona poza nawias

Maja Kita­jew­ska posłu­gu­jąc się róż­nymi tech­ni­kami two­rzy relikty teraź­niej­szo­ści. Medium w jakim artystka obec­nie reali­zuje swoje prace, to haft ceki­nami. 
Migo­czące powierzch­nie wzbo­ga­cają obrazy o nową…

mody

Główne grzechy mody #tbt

Reli­gia potrafi zmie­nić i kon­tro­lo­wać ludz­kie życie, na prze­strzeni wie­ków była przy­czyną pasji, cier­pie­nia a także krwa­wych wojen. O tym ile kon­tro­wer­sji budzi ten temat wie­dzą doskonale…

Alexander Wang_HM-598x340

Kolejna sportowa odsłona Alexandra Wang!

Pre­miera kolek­cji Ale­xan­dra Wang dla H&M miała miej­sce w zeszłym tygodniu. O kolek­cji było bar­dzo gło­śno, nie­wąt­pli­wie odzwier­cie­dla roz­wój spor­to­wego stylu na uli­cach naj­więk­szych miast. Widzie­li­ście już…

Czas na Katowice!

Czas na Katowice!

O Pure Powder Tour 2014 pisa­li­śmy już nie­dawno na naszym por­talu. Kato­wice to ostatni przy­sta­nek trwa­ją­cej cały paź­dzier­nik trasy. Fani nar­ciar­stwa i snow­bo­ardu – to…

Mind Against @ 1500m2

Mind Against @ 1500m2

Dwóch braci, któ­rzy przez wielu zostali okrzyk­nięci następ­cami Tale Of Us – już 24 paź­dzier­nika w 1500m2 do wyna­ję­cia zagrają MIND AGAINST! Ales­san­dro i Fede­rico Fognini…

Cara Delevingne

Cara Delevingne rozwija karierę muzyczną!

Już za nie­długo usłyszmy po raz pierw­szy efekt muzycz­nej kola­bo­ra­cji bar­dzo cie­ka­wego i zaska­ku­ją­cego duetu, Cary Dele­vin­gne i Phar­rella Wil­liamsa! Modelka już jakiś czas temu postanowiła…

adidas-originals-jeremy-scott-2014-fall-winter-collection06

Hip-hop, cekiny i Adidasy…

31 paź­dzier­nika będzie miała miej­sce pre­miera dzieła współ­pracy zna­nej wszyst­kim firmy Adi­das oraz pro­jek­tanta, któ­rego pomy­sło­wość połą­czona z fry­wol­no­ścią daje nie­ba­nalne efekty! Cho­dzi tu oczywiście…

moda

najnowsze wpisy o tematyce modowej
mody

Główne grzechy mody #tbt

Reli­gia potrafi zmie­nić i kon­tro­lo­wać ludz­kie życie, na prze­strzeni wie­ków była przy­czyną pasji, cier­pie­nia a także krwa­wych wojen. O tym ile kon­tro­wer­sji budzi ten temat wie­dzą doskonale…

Alexander Wang_HM-598x340

Kolejna sportowa odsłona Alexandra Wang!

Pre­miera kolek­cji Ale­xan­dra Wang dla H&M miała miej­sce w zeszłym tygodniu. O kolek­cji było bar­dzo gło­śno, nie­wąt­pli­wie odzwier­cie­dla roz­wój spor­to­wego stylu na uli­cach naj­więk­szych miast. Widzie­li­ście już…

Cara Delevingne

Cara Delevingne rozwija karierę muzyczną!

Już za nie­długo usłyszmy po raz pierw­szy efekt muzycz­nej kola­bo­ra­cji bar­dzo cie­ka­wego i zaska­ku­ją­cego duetu, Cary Dele­vin­gne i Phar­rella Wil­liamsa! Modelka już jakiś czas temu postanowiła…

Wywiady

rozmowy z ciekawymi ludźmi
Paulina Smaszcz-Kurzajewska.Przyłapana na modzie

Paulina Smaszcz-Kurzajewska. Przyłapana na modzie!

Z wykształ­ce­nia jest filo­lo­giem pol­skim. Pra­co­wała jako pre­zen­terka w tele­wi­zyj­nej Jedynce, pro­wa­dziła pro­gram Mamo to ja. Od 18lat pra­cuje jako spe­cja­li­sta od public rela­tions w dużych…

Marianelli

Dario Marianelli – wywiad

Wie, jak brzmi praw­dziwa miłość. Anny Kare­niny do Alek­sieja Wroń­skiego, Eli­za­beth Ben­net do Pana Darcy’ego, Jane Eyre do Roch­stera… Melo­die poja­wiają się w jego głowie…

TOMAOTOMO

Tomaotomo

Jego pro­jekty wybie­rają naj­więk­sze pol­skie gwiazdy. Z wykształ­ce­nia jest eko­no­mi­stą, jed­nak na co dzień two­rzy sztukę. Tomasz Olej­ni­czak, wła­ści­ciel i pro­jek­tant marki TOMAOTOMO, opo­wiada o swo­jej muzie,…

Lounge Tv

coolturka

najnowsze wpisy o tematyce kulturalnej
Maja Kitajewska. Wyrzucona poza nawias

Maja Kitajewska. Wyrzucona poza nawias

Maja Kita­jew­ska posłu­gu­jąc się róż­nymi tech­ni­kami two­rzy relikty teraź­niej­szo­ści. Medium w jakim artystka obec­nie reali­zuje swoje prace, to haft ceki­nami. 
Migo­czące powierzch­nie wzbo­ga­cają obrazy o nową…

Czas na Katowice!

Czas na Katowice!

O Pure Powder Tour 2014 pisa­li­śmy już nie­dawno na naszym por­talu. Kato­wice to ostatni przy­sta­nek trwa­ją­cej cały paź­dzier­nik trasy. Fani nar­ciar­stwa i snow­bo­ardu – to…

Mind Against @ 1500m2

Mind Against @ 1500m2

Dwóch braci, któ­rzy przez wielu zostali okrzyk­nięci następ­cami Tale Of Us – już 24 paź­dzier­nika w 1500m2 do wyna­ję­cia zagrają MIND AGAINST! Ales­san­dro i Fede­rico Fognini…