• Krakowskie kino w Europas Cinema

  Krakowskie kino w Europas Cinema!

  Więcej
 • _MG_6226-Edit

  Trening siłowy nie jest dla dziewczyn?

  Więcej
 • Healthy woman washing her face

  7 grzechów głównych w pielęgnacji skóry

  Więcej
 • mody

  Główne grzechy mody #tbt

  Więcej
 • Patologia i antynowoczesność. Potworzone

  Patologia i antynowoczesność. Potworzone

  Więcej

najnowsze

wpisy z wszystkich kategorii
Krakowskie kino w Europas Cinema

Krakowskie kino w Europas Cinema!

KIKA w sieci Europa Cine­mas! Europa Cine­mas to sieć kin pro­mu­ją­cych filmy euro­pej­skie. Wyśru­bo­wane stan­dardy, które trzeba speł­nić nie każ­demu pozwa­lają dołą­czyć do sieci. Komisja…

Motorhead w Polsce!

Motörhead w Polsce!

Legenda muzyki roc­ko­wej, grupa Motör­head wystąpi w przy­szłym roku w Pol­sce! Kon­cert odbę­dzie się 6 lipca w hali Tor­war w War­sza­wie. Orga­ni­za­to­rem wyda­rze­nia będzie agen­cja Pre­stige MJM. Motör­head pojawi się…

misbhv

Jesień z misbhv!

MISBHV to obec­nie jedna z naj­bar­dziej popu­lar­nych pol­skich marek jeśli cho­dzi o street style. Ich ubra­nia nosiły już naj­więk­sze gwiazdy jak m.in Rihanna czy też Cara…

_MG_6226-Edit

Trening siłowy nie jest dla dziewczyn?

Moda to nie tylko wyso­kie szpilki i obci­sła sukienka. Na ulicy, impre­zie czy w pracy każdy z nas chce wyglą­dać sty­lowo. Teraz nie­tu­zin­kowa sty­li­za­cja ma rów­nież znaczenie…

h&m-holiday-2014-lady-gaga-tony-bennett01

2 ikony świata muzyki w świątecznej odsłonie!

Wpraw­dzie do świąt jesz­cze daleko, a śnieg jesz­cze nie spadł, ale w skle­pach świą­teczna gorączka się już roz­po­częła. W tym tygo­dniu uka­zała się bożo­na­ro­dze­niowa kam­pa­nia H&M,…

hipster

Z zapisków hopstera #tbt

Bycie cele­brytą jest cięż­kie. Cią­gle gdzieś Cię zapra­szają, każą jeść, bawić się, pić alko­hol, uśmie­chać i myśleć, że jest faj­nie. Nie jest. Na szczę­ście, jak…

Na biegunach cennika

Na biegunach cennika

Dzieli je kwota ponad 4 mln zł i prze­paść tech­no­lo­giczna. Łączą cztery koła i funk­cja, którą peł­nią w we współ­cze­snym świe­cie. O co cho­dzi? O naj­droż­sze i naj­tań­sze nowe auto na…

moda

najnowsze wpisy o tematyce modowej
misbhv

Jesień z misbhv!

MISBHV to obec­nie jedna z naj­bar­dziej popu­lar­nych pol­skich marek jeśli cho­dzi o street style. Ich ubra­nia nosiły już naj­więk­sze gwiazdy jak m.in Rihanna czy też Cara…

h&m-holiday-2014-lady-gaga-tony-bennett01

2 ikony świata muzyki w świątecznej odsłonie!

Wpraw­dzie do świąt jesz­cze daleko, a śnieg jesz­cze nie spadł, ale w skle­pach świą­teczna gorączka się już roz­po­częła. W tym tygo­dniu uka­zała się bożo­na­ro­dze­niowa kam­pa­nia H&M,…

W

Zainspiruj się z W Magazine!

Obec­nie bar­dzo popu­lar­nym tema­tem stała się inspi­ra­cja, któ­rej wszę­dzie szu­kamy: w Inter­ne­cie, odkry­wa­jąc nowe miej­sca, nowe książki i filmy… Jedną z takich „inspi­ra­cji”, która nie­dawno miała premierę…

Wywiady

rozmowy z ciekawymi ludźmi
Paulina Smaszcz-Kurzajewska.Przyłapana na modzie

Paulina Smaszcz-Kurzajewska. Przyłapana na modzie!

Z wykształ­ce­nia jest filo­lo­giem pol­skim. Pra­co­wała jako pre­zen­terka w tele­wi­zyj­nej Jedynce, pro­wa­dziła pro­gram Mamo to ja. Od 18lat pra­cuje jako spe­cja­li­sta od public rela­tions w dużych…

Marianelli

Dario Marianelli – wywiad

Wie, jak brzmi praw­dziwa miłość. Anny Kare­niny do Alek­sieja Wroń­skiego, Eli­za­beth Ben­net do Pana Darcy’ego, Jane Eyre do Roch­stera… Melo­die poja­wiają się w jego głowie…

TOMAOTOMO

Tomaotomo

Jego pro­jekty wybie­rają naj­więk­sze pol­skie gwiazdy. Z wykształ­ce­nia jest eko­no­mi­stą, jed­nak na co dzień two­rzy sztukę. Tomasz Olej­ni­czak, wła­ści­ciel i pro­jek­tant marki TOMAOTOMO, opo­wiada o swo­jej muzie,…

Lounge Tv

coolturka

najnowsze wpisy o tematyce kulturalnej
Krakowskie kino w Europas Cinema

Krakowskie kino w Europas Cinema!

KIKA w sieci Europa Cine­mas! Europa Cine­mas to sieć kin pro­mu­ją­cych filmy euro­pej­skie. Wyśru­bo­wane stan­dardy, które trzeba speł­nić nie każ­demu pozwa­lają dołą­czyć do sieci. Komisja…

Motorhead w Polsce!

Motörhead w Polsce!

Legenda muzyki roc­ko­wej, grupa Motör­head wystąpi w przy­szłym roku w Pol­sce! Kon­cert odbę­dzie się 6 lipca w hali Tor­war w War­sza­wie. Orga­ni­za­to­rem wyda­rze­nia będzie agen­cja Pre­stige MJM. Motör­head pojawi się…

hipster

Z zapisków hopstera #tbt

Bycie cele­brytą jest cięż­kie. Cią­gle gdzieś Cię zapra­szają, każą jeść, bawić się, pić alko­hol, uśmie­chać i myśleć, że jest faj­nie. Nie jest. Na szczę­ście, jak…