najnowsze

wpisy z wszystkich kategorii
image-2

Wyjątkowy prezent dla mężczyzny?

Kon­ty­nu­ując temat pro­ble­mów zwią­za­nych z zaku­pem świą­tecz­nych pre­zen­tów, zauwa­ży­łam że nie do końca praw­dziwe jest stwier­dze­nie, że tylko męż­czyźni mają sporo trud­no­ści w dobo­rze upo­minku dla…

10407128_885620101461659_8861387820312322193_n

Gala James Bond Day – relacja

14 grud­nia 2014 roku w eks­klu­zyw­nym Air­port Hotel Okę­cie przy ulicy 17 stycz­nia w War­sza­wie odbyła się wyjąt­kowa gala James Bond Day. Nie­tu­zin­kowa aran­ża­cja wnę­trza, w któ­rym odbyła…

Polak w przewodniku Louis Vuitton

Polak w przewodniku Louis Vuitton

Robert Latoś, kra­kow­ski malarz i repre­zen­tu­jąca go Gale­ria Sabiany Paoli w Sin­ga­pu­rze zna­leźli się w prze­wod­niku „Louis Vuit­ton City Guides”. Od 1998 roku glo­balna marka wpro­wa­dza do…

moda

najnowsze wpisy o tematyce modowej
image-2

Wyjątkowy prezent dla mężczyzny?

Kon­ty­nu­ując temat pro­ble­mów zwią­za­nych z zaku­pem świą­tecz­nych pre­zen­tów, zauwa­ży­łam że nie do końca praw­dziwe jest stwier­dze­nie, że tylko męż­czyźni mają sporo trud­no­ści w dobo­rze upo­minku dla…

Wywiady

rozmowy z ciekawymi ludźmi
10363352_721404081215914_6353975793621732937_n

Ewa Minge – wywiad

Pol­ska pro­jek­tantka mody, pod­bija świa­towe rynki. Z Ewą Minge roz­ma­wiam o jej pierw­szym pro­jek­cie i fir­mie w piw­nicy, o szki­co­wa­niu na stole kroj­czym, o koniecz­nych, co sezo­no­wych zmia­nach jadło­spisu oraz…

Czy znacie Mr. Vintage?

Czy znacie Mr. Vintage?

Michał Kędziora, autor bloga Mr. Vin­tage i porad­nika „Rze­czowo o modzie męskiej”, opo­wiada nam o modzie dla panów, naj­więk­szych błę­dach Pola­ków pod­czas zaku­pów i o tym, dla­czego właściwie…

Paulina Smaszcz-Kurzajewska.Przyłapana na modzie

Paulina Smaszcz-Kurzajewska. Przyłapana na modzie!

Z wykształ­ce­nia jest filo­lo­giem pol­skim. Pra­co­wała jako pre­zen­terka w tele­wi­zyj­nej Jedynce, pro­wa­dziła pro­gram Mamo to ja. Od 18lat pra­cuje jako spe­cja­li­sta od public rela­tions w dużych…

Lounge Tv

coolturka

najnowsze wpisy o tematyce kulturalnej
Polak w przewodniku Louis Vuitton

Polak w przewodniku Louis Vuitton

Robert Latoś, kra­kow­ski malarz i repre­zen­tu­jąca go Gale­ria Sabiany Paoli w Sin­ga­pu­rze zna­leźli się w prze­wod­niku „Louis Vuit­ton City Guides”. Od 1998 roku glo­balna marka wpro­wa­dza do…

lamala pr

Warszawskie Targi Świąteczne – tfh butik

Już nie­ba­wem Święta Bożego Naro­dze­nia – jeden z bar­dziej magicz­nych okre­sów w roku. Jeśli nie zna­leź­li­ście jesz­cze ide­al­nych pre­zen­tów świą­tecz­nych dla swo­ich bli­skich i poszu­ku­je­cie ory­gi­nal­nych ozdób…