najnowsze

wpisy z wszystkich kategorii
plakat

Aïoli: Modne śniadanie – edycja rodzinna

28 lutego w godzi­nach 9:30 – 14:30 zapra­szamy na Modne Śnia­da­nie do AïOLI inspi­red by MINI, pod­czas któ­rego w relak­su­ją­cej atmos­fe­rze poran­nego śnia­da­nia i zapa­chu kawy będzie…

8cd6ebd745c0abe93e76655cb1ef

Designerskie śniadanka u Ally

Wyglą­dają nie­zwy­kle ape­tycz­nie i zachę­ca­jąco: bekon i jajko, cro­is­sant z kon­fi­turą czy zdrowe przy­smaki. Patrząc na nie aż chce się jeść! Twórcą tych nie­zwy­kłych małych dzieł sztuki jest…

11653840_ml-copy

Do Tunezji po seks – #tbt

Dwa tygo­dnie na Jamajce. Za 3 000 dola­rów biuro podróży ofe­ruje nam prze­lot samo­lo­tem, trzy posiłki dzien­nie z napo­jami alko­ho­lo­wymi gra­tis i noc­legi w sek­sho­telu. W jamaj­skim pałacu rozpusty…

www.style.com

Pod lupą: Trapezowy płaszcz

Do pierw­szych oznak wio­sny nie­wąt­pli­wie należą: kwit­nące kro­kusy w par­kach, wra­ca­jące bociany do Pol­ski, ale i kobiety w paste­lo­wych, wio­sen­nych płasz­czach spod któ­rych wystają jesz­cze grube zimowe…

looptraining

Adrianna Palka – LoopTraining w parze

Podwójna ener­gia, podwójna siła, podwójna moty­wa­cja! Na co dzień pro­wa­dzi­cie aktywny styl życia – jeste­ście zmo­ty­wo­wani, reali­zuj­cie sys­te­ma­tycz­nie plan tre­nin­gowy i zdrowo się odży­wia­cie. W pewnym…

kongres otwarcie

Ladies business club – kongres „otwarcie”

100 Uczest­ni­czek – 12 Pre­le­gen­tów – 6 godzin, tak zapla­no­wany jest jutrzej­szy Kon­gres OTWARCIE Fun­da­cji Ladies Busi­ness Club, który odbę­dzie się w Hotelu Mono­pol w Kato­wi­cach. Wydarzenie…

fot. financesonline.com

Power of love? love for power!

Moc! Od zara­nia dzie­jów fascy­nuje, uza­leż­nia, napę­dza… zmy­sły i marze­nia. Spra­wia, że pożą­damy jej wię­cej i wię­cej. I nigdy nie mamy dosyć. Zupeł­nie jak miło­ści. Moc jednak…

Wywiady

rozmowy z ciekawymi ludźmi
michał witkowski

Michał Witkowski: „Potrzebuję widowni!” #tbt

Kon­tro­wer­syjny, szczery i ambitny – tak w trzech sło­wach można opi­sać Michała Wit­kow­skiego, autora książki Lubiewo, która kilka lat temu zszo­ko­wała świat lite­racki. W cyklu #TBT przywołujemy…

moda

najnowsze wpisy o tematyce modowej
plakat

Aïoli: Modne śniadanie – edycja rodzinna

28 lutego w godzi­nach 9:30 – 14:30 zapra­szamy na Modne Śnia­da­nie do AïOLI inspi­red by MINI, pod­czas któ­rego w relak­su­ją­cej atmos­fe­rze poran­nego śnia­da­nia i zapa­chu kawy będzie…

www.style.com

Pod lupą: Trapezowy płaszcz

Do pierw­szych oznak wio­sny nie­wąt­pli­wie należą: kwit­nące kro­kusy w par­kach, wra­ca­jące bociany do Pol­ski, ale i kobiety w paste­lo­wych, wio­sen­nych płasz­czach spod któ­rych wystają jesz­cze grube zimowe…

Art + Culture

najnowsze wpisy o tematyce kulturalnej
8cd6ebd745c0abe93e76655cb1ef

Designerskie śniadanka u Ally

Wyglą­dają nie­zwy­kle ape­tycz­nie i zachę­ca­jąco: bekon i jajko, cro­is­sant z kon­fi­turą czy zdrowe przy­smaki. Patrząc na nie aż chce się jeść! Twórcą tych nie­zwy­kłych małych dzieł sztuki jest…

Kofeina Bistro

Katowice jakich nie znasz

Kato­wice to nie­wąt­pli­wie mia­sto ste­reo­ty­pów. Brudno, szaro-buro, ludzie tu tylko pra­cują, lecz nie żyją. Ten utarty wize­ru­nek mia­sta gór­ni­czego utrwa­lił się w naszej pamięci, dlatego…

ida wielkim filmem jest

Ida wielkim filmem jest

Ida wiel­kim fil­mem jest. Bez wąt­pie­nia. I nawet jeśli nie wzbu­dzi we wszyst­kich wiel­kich emo­cji, nie skłoni do głę­bo­kich prze­my­śleń, nie wywoła potoku łez albo…

Lounge Tv