najnowsze

wpisy z wszystkich kategorii
397497_741295269222988_1341585787_n

Daniel Jacob Dali po raz kolejny odwiedzi Polskę!

Daniel Jacob Dali młody pro­jek­tant nazy­wany przez prasę następcą Karla Lager­felda przed­stawi w Opolu swoją naj­now­szą kolek­cje pt. MOONLIGHT. Czysta ele­gan­cja w kla­syce to myśl prze­wod­nia naj­now­szych pro­jek­tów Daniela…

Rick Owens

Rick Owens łamie tabu

  Nagość na wybiegu to nie tabu. Raczej pewien jej wymiar, a dokład­niej ten najbardziej…męski. Rzadko mamy moż­li­wość zoba­cze­nia modeli ze swoim wypo­sa­że­niem dyn­da­ją­cym między…

polski design w kolonii

polski design w kolonii

Trwają IMM COLOGNE czyli Mię­dzy­na­ro­dowe Targi Mebli i Wypo­sa­że­nia Wnętrz. Pol­skę, dzięki ini­cja­ty­wie pod nazwą The spi­rit of Poland, repre­zen­tuje sześć marek. Targi w Kolo­nii to…

modna mapa warszawy

modna mapa warszawy

Pol­skie mia­sta nie­ustan­nie się roz­wi­jają. Mimo tego, że prze­wod­ni­ków po War­sza­wie powstało sporo, nowych miejsc cały czas przy­bywa, a inne odkry­wamy na nowo. Dla­tego też…

Arkadius

Arkadius is dead

Arka­dius. Jeden z nie­licz­nych pol­skich pro­jek­tan­tów, któ­rego nazwi­sko wymie­niane było przez takie oso­bi­sto­ści jak Suzy Men­kes, która chwa­liła jego pro­jekty po pierw­szym mię­dzy­na­ro­do­wym poka­zie. W Polsce…

moda

najnowsze wpisy o tematyce modowej
397497_741295269222988_1341585787_n

Daniel Jacob Dali po raz kolejny odwiedzi Polskę!

Daniel Jacob Dali młody pro­jek­tant nazy­wany przez prasę następcą Karla Lager­felda przed­stawi w Opolu swoją naj­now­szą kolek­cje pt. MOONLIGHT. Czysta ele­gan­cja w kla­syce to myśl prze­wod­nia naj­now­szych pro­jek­tów Daniela…

Rick Owens

Rick Owens łamie tabu

  Nagość na wybiegu to nie tabu. Raczej pewien jej wymiar, a dokład­niej ten najbardziej…męski. Rzadko mamy moż­li­wość zoba­cze­nia modeli ze swoim wypo­sa­że­niem dyn­da­ją­cym między…

Wywiady

rozmowy z ciekawymi ludźmi
agnieszka ścibor - królowa stylistów

Agnieszka Ścibor – Królowa polskich stylistów

Na stałe współ­pra­cuje z naj­więk­szymi tytu­łami: „Vogue”, „Vanity Fair”, „L’officiel”. Jest jedną z nie­wielu osób, któ­rym udało się osią­gnąć suk­ces na mię­dzy­na­ro­do­wej are­nie mody. W Pol­sce pełni…

10363352_721404081215914_6353975793621732937_n

Ewa Minge – wywiad

Pol­ska pro­jek­tantka mody, pod­bija świa­towe rynki. Z Ewą Minge roz­ma­wiam o jej pierw­szym pro­jek­cie i fir­mie w piw­nicy, o szki­co­wa­niu na stole kroj­czym, o koniecz­nych, co sezo­no­wych zmia­nach jadło­spisu oraz…

Lounge Tv

coolturka

najnowsze wpisy o tematyce kulturalnej
polski design w kolonii

polski design w kolonii

Trwają IMM COLOGNE czyli Mię­dzy­na­ro­dowe Targi Mebli i Wypo­sa­że­nia Wnętrz. Pol­skę, dzięki ini­cja­ty­wie pod nazwą The spi­rit of Poland, repre­zen­tuje sześć marek. Targi w Kolo­nii to…

kultura hip hop

kultura hip hop w europejskim stylu: kehinde wiley

20 stycz­nia w nowo­jor­skim Bro­oklyn Museum ruszyła wystawa kon­tro­wer­syj­nych prac por­tre­ci­sty i rzeź­bia­rza Kehinde Wiley’a zaty­tu­ło­wana A New Repu­blic. Arty­sta przed­sta­wia współ­cze­sne za pomocą kon­wen­cji tra­dy­cyj­nego portretowania…